Vyhotovení PENB

 

Kdo má tedy povinnost zpracovat PENB?

 

1. od 1. ledna 2013 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2. od 1. ledna 2013 při pronájmu budovy
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy
(§ 7a, odst. 2, písm. a) zák. 406/2000 Sb.)

 

 

Kdo naopak tuto povinnost nemá a vztahuje se na něj výjimka?

 

Domy postavené před 01. 01. 1947 při splnění některých podmínek: "Průkaz energetické náročnosti budovy se nevyhotovuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947."

Takovou větší změnou je myšleno: "změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově". Ale pozor! Jestliže bude nájemce nebo kupující i přes evidentní stáří domu průkaz vyžadovat, tak se povinnosti nevyhnete! Také v těchto případech je potom průkaz potřeba nechat vypracovat!

 

 

Sankce v případě nevyhotovení PENB

 

Fyzická nebo právnická osoba (SV, BD) se dopustí přestupku tím, že jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a, odst. 2. (§ 12, odst. 1, písm. h) a § 12a, odst. 1, písm. j) zák. 406/2000 Sb.) Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000,- Kč v případě fyzické osoby dle § 12, odst. 2, písm. b) zák. 406/2000 Sb., resp. 200 000,- Kč v případě právnické osoby (SVJ, BD) dle § 12a, odst. 3, písm. b). zák. 406/2000 Sb.)

 

 

Shrnutí povinnosti

 

Od 1. ledna 2016 jsou tedy vlastníci budovy či společenství vlastníků povinni dle zákona zajistit vyhotovení PENB pro všechny jimi vlastněné objekty, bez ohledu na jejich velikost, v nichž dochází k pronájmu buď celé budovy nebo její ucelené části. Za ucelenou část budovy se považuje např. bytová jednotka, kancelář, komerční prostor atd.

V případě nesplnění této povinnosti hrozí majitelům budov či společenství vlastníků sankce až do výše 100 000,- Kč, resp. 200 000,- Kč ze strany kontrolního orgánu, kterým je Státní energetická inspekce (SEI). Uvedené sankce hrozí nejen při nesplnění povinnosti, ale také v případě, pokud SEI zjistí, že PENB byl zpracován až dodatečně, se zpožděním oproti zákonem stanovenému termínu.

Povinnost zpracování PENB se tedy rozhodně nevyplácí podceňovat nebo dokonce odkládat.

Uvažujete - li tedy o prodeji nebo pronájmu Vašich nemovitostí a nemáte zpracované PENB, zprostředkujeme Vám jejich odborné vyhotovení.